V1.1 Tue, Aug 26 2015 12:36:25 GMT

V1.0 Sat, July 11 2015 15:15:26 GMT

V0.61 Fri, 27 Feb 2015 19:35:32 GMT

V0.60 Wed, 25 Feb 2015 22:21:02 GMT

V0.59 Wed, 04 Feb 2015 20:54:07 GMT

V0.58 Tue, 27 Jan 2015 17:39:52 GMT

V0.57 Tue, 02 Dec 2014 19:08:41 GMT

V0.56 Mon, 01 Dec 2014 20:15:35 GMT

V0.55 Fri, 21 Nov 2014 18:10:05 GMT

V0.54 Thu, 20 Nov 2014 16:49:58 GMT

V0.53 Mon, 17 Nov 2014 18:29:06 GMT